ארנו נדל"ן שותפות מוגבלת ("השותפות")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של השותפות, שתתכנס ביום ב', ה-23 בפברואר 2020, בשעה 16:00, במשרדי עורך הדין ישראל שלו ושות', ברח' החילזון 5, רמת גן ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:
1. אישור תיקון טעות סופר במדיניות התגמול.
בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום העסקים של יום א', 19 בינואר, 2020 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: על מחזיק יחידות השתתפות לא רשום (קרי, מחזיק יחידות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין היחידות ההשתתפות הרשומות במרשם בעלי היחידות על שם חברה לרישומים) המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, להמציא את כתב ההצבעה בצירוף אישור בעלות, למשרדי השותף הכללי של השותפות ברחוב החילזון 5 ברמת גן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר במחזיק יחידות שרשום כמחזיק יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, בצירוף תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין) וכן עותק תעודת יחידת השתתפות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של השותפות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום ה', ה-13 בפברואר, 2020.
מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 19 בינואר, 2020 (מס' אסמכתא: (2020-01-006406) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,
ארנו נדל"ן שותפות מוגבלת

דילוג לתוכן