השקעה בנייר ערך לא סחיר
מגובה בבטחונות נדל"ן

ארנו נדל"ן – מס' נייר ערך 1156447

קרן חוב ציבורית המעמידה מימון למיזמי נדל"ן בישראל. הקרן פעילה החל מינואר 2019 ומאפשרת השקעה בקרן חוב מגובה בביטחונות נדל"ן עם פיזור נרחב במגוון פרויקטים בישראל.

C419A083-5815-4249-832C-8F58E2733BA5Created with sketchtool.

השקעה החל מכ 100,000 ₪

88FACE2A-CFCF-45DD-858E-1F841271DE4DCreated with sketchtool.

הצטרפות לקרן פעילה בעלת תיק הלוואות קיים

D37D1AAB-B477-4217-A218-7C2409FD41F5Created with sketchtool.

לקרן אושר הסדר מס להבטחת וודאות מיסוי ההשקעה

7250E8C6-4AC1-4A6F-9607-04711A0B29B5Created with sketchtool.

הקרן גובה דמי הצלחה מעל 7.5% תשואה שנתית נטו לפני מס

פעילות הקרן חשופה לגורמי סיכון שונים, ביניהם, גורמים הנובעים משינויים מאקרו – כלכליים בישראל, גורמי סיכון הקשורים לענף בו פועלת הקרן וכן גורמי סיכון המיוחדים לפעילות השותפות ולמשקיעים. לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון

ארנו נדל"ן – יתרונות ההשקעה

A822D310-78DE-4806-9A78-CB66B61003A0Created with sketchtool.

שקיפות

צפייה בתיק ניירות הערך בבנק / בית השקעות

98FE9DF9-998B-4D99-BE5C-B6123CBEE89FCreated with sketchtool.

בטחונות

הזכויות בנכסי הפרויקטים משועבדות להבטחת החוב

D6885180-7388-45C2-A25F-36B7E75839A7Created with sketchtool.

זמינות

אפשרות לפדיון לאחר שנה בלבד מיום ההשקעה

EDD37C08-BF6C-4893-8217-EAA4747ECE98Created with sketchtool.

גידור סיכונים

השקעה אך ורק בחוב ללא סיכון וחשיפה להון

1ADEC96B-B657-45CE-8BBE-EF7F7EA53E3CCreated with sketchtool.

תזרים קבוע

הקרן תשאף לחלק רווחים בהתאם למדיניות ההשקעה

88BFF296-FCD1-4A6D-A7F9-5E8DD82B0938Created with sketchtool.

חשיפת מט"ח

השקעה שקלית בלבד ללא חשיפה למט"ח

תהליך העמדת מימון לפרויקט

01

בחירת פרוייקטים העונים על מדיניות ההשקעה של הקרן

02

אישור בוועדת ההשקעות של הקרן

03

סגירה משפטית ופיננסית (Closing)

04

רישום השיעבודים והבטוחות לטובת הקרן

05

הזרמת הכספים לחשבון והעמדת האשראי לפי התנאים בהסכם המימון

06

החזר הקרן והריבית, הריבית מחולקת למשקיעים, הקרן מושקעת מחדש

לפרטים נוספים ולהצטרפות להשקעה

כלל הבטוחות שידרשו על ידי השותפות מפורטות בתשקיף. תשואת היעד הינה בלתי ודאית, בלתי ניתנת להערכה מדויקת מראש והתממשותה או אי התממשותה תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות הקרן ו/או הפרוייקטים וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות הקרן ו/או הפרוייקטים, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטתה, והכל מפורט בתשקיף. לפיכך קוראי מסמך זה מוזהרים, כי התוצאות בפועל ובעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במסמך זה.

דילוג לתוכן