If you can dream it We can help you build it​

מי אנחנו

 ארנו קפיטל פעילה מסוף שנת 2013, כקרן אשראי חוץ בנקאית למימון מיזמי נדל”ן בישראל כנגד בטוחות ושעבודים. ארנו מעמידה אשראי למיזמי נדל”ן בישראל במתכונת ליווי סגור (מודל בנקאי), ומספקת מעטפת אשראי מלאה ליזם, ערבויות חוק מכר, חוב בכיר והשלמת הון. מלבד מגוון פתרונות המימון שהקרן מספקת, ארנו יודעת ליצור עבור היזם מבנה מימון המותאם לצרכיו ולרכיבי החוב הנדרשים. הפרויקטים נבחנים בצורה מדוקדקת הן מהזווית היזמית והן ומהזווית הפיננסית תוך מתן תשומת לב להיבטים תכנוניים, הנדסיים, משפטיים וכלכליים בזכות צוות ארנו המורכב מבעלי מקצוע בעלי ניסיון יזמי ופיננסי רב בניהול מיזמי נדל"ן.

חיתום ראשוני אישור עקרוני

מסמך תנאים מסחריים
עד 48 שעות

חיתום מלא

ועדת השקעות
עד 5 ימים

הזרמת כספים

ושחרורי תשלומים מאושרים
עד 24 שעות

ארנו קפיטל - פרופיל חברה

ארנו קפיטל הינו גוף מימון מוביל המעניק מגוון פתרונות מימון למיזמי נדל"ן בישראל בדגש על ליווי בנייה ויזמות. החברה מציעה ללקוחותיה פתרונות מימון המותאמים לצרכיהם ולאופי הפרויקט הנדל"ני כאשר סוגי העסקאות להן ניתן המימון הינן עסקאות למול בעלי קרקע, קומבינציה, התחדשות עירונית ומחיר למשתכן. שלושת פתרונות המימון העיקריים אותה מציעה החברה ללקוחותיה הינם אשראי בכיר (לרבות ערבויות עפ"י חוק המכר) לליווי הליך הבנייה, השלמת הון עצמי וכן אשראי כנגד בטוחות נדל"ן. ארנו קפיטל מעניקה מימון מותאם אישית על כל רכיביו, לרבות הערבויות הנדרשות, תחת קורת גג אחת, ומאפשרת חילוץ הון עצמי במהלך הפרויקט לאחר עמידה ביעדים.
מה אנחנו עושים

חוב בכיר

השלמת הון

ערבות חוק מכר

אשראי כנגד בטוחות

ארנו קפיטל במספרים

מעל 70 פרוייקטים

שהסתיימו ופרויקטים במערכת

מעל 1 מיליארד ש״ח

מסגרות אשראי שהועמדו

25 הלוואות

שהסתיימובהצלחה

הצוות של ארנו קפיטל ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין​

אתר זה נועד לתת אינפורמציה ראשונית ובסיסית בלבד בנוגע לפעילותה של ארנו נדל”ן שותפות מוגבלת, אינו מהווה “הצעה” להשקעה בקרן, ואין לפרשו כהצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של הקרן או הזמנה לקבלת הצעות כאמור או “מתן ייעוץ להשקעה”. האתר מהווה הצגה עקרונית, אינפורמטיבית ושיווקית של ההשקעה המוצעת במסגרת הצעת המדף ו/או התשקיף. המידע הכלול באתר אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, אינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ מקצועי על ידי גוף מומחה בהשקעות מורשה כדין, וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. מומלץ לעיין התשקיף. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.אין להסתמך על אתר זה כהמלצה או כחוות דעת בנושאים שלעיל. כל האמור באתר זה איננו מחייב את הקרן או מנהליה ושמורה להם הזכות לשנות כל פרט המתואר במצגת הנוגע לקרן, לפי שיקול דעתם הבלעדי.חלק מן הנתונים באתר זה נלקחו ממקורות שונים הזמינים לציבור ואין ולא תהיה לחברה כל אחריות בגין דיוקם, עדכונם וכל הסתמכות עליהם.

דילוג לתוכן